Væsentlige procenter og satser i skattesystemet
2023 2024
Arbejdsmarkedsbidrag (pct.) 8,00 8,00 AM-bidraget beregnes af hele arbejdsmarkedsindkomsten (altså ikke pensioner, dagpenge, SU mv.). Først når denne skat er trukket, beregnes de øvrige skatter.
Personfradrag for personer over 18 år (kr.) 48.000 49.700 De samlede skatter nedsættes med skatteværdien af personfradraget. Skatteværdien er personfradraget gange summen af procenterne til bundskat, kommuneskat og evt. kirkeskat.
Personfradrag for personer under 18 år (kr.) 38.400 39.800,00 De samlede skatter nedsættes med skatteværdien af personfradraget. Skatteværdien er personfradraget gange summen af procenterne til bundskat, kommuneskat og evt. kirkeskat.
Bundskat (pct.) 12,06 12,06 Beregnes af den personlige indkomst (+ positiv nettokapitalindkomst).
Topskat (pct.) 15,00 15,00 Beregnes af den del af den personlige indkomst (+ positiv nettokapitalindkomst), der overstiger topskattegrænsen. Nedsættes hvis skatteprocenterne til kommunen, sundhed og staten overstiger skatteloftet (se nedenfor).
Topskattegrænse (kr.) 568.900 588.900 Topskatten beregnes af den personlige indkomst (+ positiv nettokapitalindkomst) over dette beløb.
Skatteloft I (skrå skatteloft) (pct.) 52,07 52,07 Hvis skatteprocenterne til kommune, sundhed og staten tilsammen overstiger skatteloftprocenten nedsættes topskatteprocenten, så loftet ikke overskrides. Kirkeskatten indgår ikke i regnestykket, hvorfor skatteloftet er højere for personer, der betaler kirkeskat. Indregnes AM-bidraget er skatteloftet 55,79 + kirkeskat.
Skatteloft II (for positiv nettokapitalindkomst) (pct.) 42,00 42,00 Den maksimale beskatningsprocent af positiv nettokapitalindkomst.
Bundfradrag ved beskatning af positiv nettokapitalindkomst (kr.) 48.800 50.500 Den positive nettokapitalindkomst reduceres med dette beløb inden beskatning som personlig indkomst. De viste bundfradrag er for enlige - ægtefæller får det dobbelte fradrag.
Beskæftigelsesfradrag (pct.) 10,65 10,65 Beregnes af den personlige indkomst hvoraf der betales AM-bidrag plus eventuelle indbetalinger til pensionsordninger. Beløbet indgår som ligningsmæssigt fradrag, hvorfor skatteværdien er ca. 26 procent i en gennemsnitskommune.
Maksimum for beskæftigelsesfradraget (kr.) 45.600 45.100 Beskæftigelsesfradraget kan ikke overstige dette beløb.
Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere (pct.) 6,25 6,25 Fra 2014 er der indført et særligt beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere. Fradraget beregnes, med den viste procent, af den personlige indkomst hvoraf der betales AM-bidrag minus eventuelle indbetalinger til pensionsordninger. Dog ikke Aldersopsparing. Beløbet indgår som ligningsmæssigt fradrag, hvorfor skatteværdien er ca. en tredjedel.
Maks. for ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere (kr.) 24.400 25.300 Fradraget kan ikke overstige dette beløb.
Aktieindkomstskat under progesssionsgrænse (pct.) 27,00 27,00 Skatteprocent for aktieindkomster op til progressionsgrænsen.
Aktieindkomstskat over progressionsgrænsen (pct.) 42,00 42,00 Skatteprocent for aktieindkomstskat over progressionsgrænsen.
Progressionsgrænse for aktieindkomstskat 58.900 61.000 Er aktieindkomsten under dette beløb (for enlige - det dobbelte for ægtefæller), slipper man med den lave aktieskat. Ligger indkomsten over beløbet betales den høje procent af den indkomst, der ligger over progressionsgrænsen.
Ejendomsværdiskat 2023 i procent under grænse 0,92 0,00 Ejendomsværdiskatten beregnes med disse procenter af ejendomsværdien op til 3.040.000 kr. Særlige regler for pensionister og personer der har købt før den 1. juli 1998 mv.
Ejendomsværdiskat 2023 i procent over grænse 3,00 0,00 Ejendomsværdiskatten beregnes med disse procenter af ejendomsværdien over 3.040.000 kr. Særlige regler for pensionister og personer der har købt før den 1. juli 1998 mv.
Ejendomsværdiskat 2024 i procent under grænse 0,00 0,51 Fra 2024 beregnes en ejendomsværdiskat på 0,51 procent af ejendomsværdien op til 9.200.000 kr.. Det er 80 procent af ejendomsværdien, der beregnes skat af.
Ejendomsværdiskat 2024 i procent over grænse 0,00 1,40 Fra 2024 beregnes en ejendomsværdiskat på 1,4 procent af værdier på 9.200.000 kr. eller højere. Det er 80 procent af ejendomsværdien, der beregnes skat af.
Grøn check: ikke-pensionister (kr.) 0,00 0,00 Beløbet viser, hvor mange kroner den grønne check højst kan være for personer over 18 år (ikke-pensionister). Det maksimale beløb reduceres med 7,5 procent af det beløb, den personlige indkomst overstiger aftrapningsgrænsen. Den grøne check er afskaffet for ikke-pensionister fra og med 2023.
Grøn check: Pensionister (kr.) 875,00 875,00 Beløbet viser, hvor mange kroner den grønne check højst kan være for pensionister. Det maksimale beløb reduceres med 7,5 procent af det beløb, den personlige indkomst overstiger aftrapningsgrænsen.
Grøn check: Aftrapningsgrænse (kr.) 441.900 457.500 Overstiger den personlige indkomst denne grænse, reduceres den grønne check med 7,5 procent af beløbet over grænsen, indtil den grønne check er nul.
Grøn check for børn af ikke-pensionister (kr.) 120,00 120,00 Beløbet viser, hvor mange kroner et hjemmeboende barn (hos ikke-pensionist) under 18 år maksimalt kan få. Om der rent faktisk udløses en grøn check afhænger af forældrenes indtægt. Der gives grøn check til max to børn.
Grøn check for børn af pensionister (kr.) 120,00 120,00 Beløbet viser, hvor mange kroner et hjemmeboende barn (hos pensionist) under 18 år maksimalt kan få. Om der rent faktisk udløses en grøn check afhænger af forældrenes indtægt. Der gives grøn check til max to børn.
Ekstra grøn check for lave indtægter (kr.) - ikke pensionister 0,00 0,00 Den 'grønne check' for ikke-pensionister forhøjes med dette kronebeløb, hvis du tjener mindre end beløbet vist i sidste linje.
Ekstra grøn check for lave indtægter (kr.) - pensionister 280,00 280,00 Den 'grønne check' for pensionister forhøjes med dette kronebeløb, hvis du tjener mindre end beløbet vist i sidste linje.
Indtægtsgrænse for grøn check for lave indtægter (kr.) 258.300,00 267.400,00 "Indkomsten skal være under dissse beløb, hvis der skal beregnes en grøn check. "

MakroData