MakroData

Skat på PC 2023-2024

Kort om Skat på PC

Skat på PC 2023-2024 version 2a beregner skatten med de vedtagne skatteprocenter og satser til og med 2024.

Skat på PC opdateres løbende.MakroData
Trautnersvej 18
4180 Sorø
Tlf.: 22 93 31 41

mail@makrodata.dk
www.makrodata.dk

Manual 2023-2024

Regnearket åbnes første gang i fanebladet 'Start her', og her besvares spørgsmålene om beskatningsår, om beskatning som enlig eller ægtefælle, hvilken kommune, du vil beskattes i, om du betaler kirkeskat, antal børn under 18 år osv.

Også eventuelle indbetalinger i forbindelse med det ekstra pensionsfradrag (arbejdsgivers indbetalinger) skal noteres her, ligesom det skal angives, om der er mere eller mindre end 15 år til pensionsalderen. Læs mere i noterne ud for de enkelte punkter i regnearket.

Det er alle helt nødvendige oplysninger for beregning af den korrekte skat.

Herefter klikker du på fanebladet 'Selvangivelse' og evt. fanebladen 'Virksomhed', hvis du har en sådan, og udfylder de relevante rubrikker.

Når det er gjort, er skatten beregnet og kan ses på fanebladet 'Skatteberegning'.

Her kan du også notere, hvor meget du allerede har betalt i skat, så programmet kan beregne en evt. restskat eller overskydende skat. Det er også her, eventuelle strafrenter eller godtgørelser, beregnes.

Mere detaljerede beskrivelser af programmet finder du længere nede på denne side, men Skat på PC er opbygget, så det ikke skulle være nødvendigt med de store manualer. Regnearket er samtidig forsynet med links til fyldige noter om de enkelte punkter/rubriknumre.

En af de få huskeregler i Skat på PC er, at der ikke må bruges 'klip' og 'sæt ind' (CTRL X / CTRL V) for at flytte et tal fra en celle til en anden. Herved flyttes nemlig også cellens referencer, og regnearket ødelægges.

Kopiér (CTRL C / CTRL V) i stedet, når et tal skal flyttes fra en celle til en anden - og slet så efterfølgende tallet.

Regnearkets celler er naturligvis beskyttede, så det ikke ved en tilfældighed skrives noget i en forkert celle. Beskytttelsen kan dog hæves uden kodeord på de viste faneblade, så du selv kan tilføje tekster mv., der skal huskes. Du markerer blot fanebladet med musen/pegepladen, højreklikker og klikker 'fjern arkbeskyttelse'.

For at gøre det så let som muligt at manøvrere rundt i Skat på PC, er regnearket inddelt i følgende faneblade (klik for at gå til de enkelte sider):

Start her
Selvangivelse
Boligskat
Virksomhed
Skatteberegning
Forskudsskat
Indkomster mv.
Budget
Befordring
Personalegoder
Skattesatser
Kommunerne

Fanebladene hænger naturligvis indbyrdes sammen, så man med det samme kan se resultatet af de ændringer, der foretages.

Vil man f.eks. se, hvor meget der skal betales i skat, hvis man flytter til en anden kommune, så klikkes den ny kommune frem i 'Start her', hvorefter skatten med det samme kan ses på fanebladet 'Skatteberegning'.

 

Start her

I 'Start her' vælges som nævnt alle nøgletal som alder, kommune, ægtestand, om der betales kirkeskat eller ej, antal børn under 18 år, arbejdsgiveradministreret pensionsindbetalinger osv. Alle de grundoplysninger, der skal bruges til beregning af skatten.

Det er naturligvis helt afgørende, at de indtastede nøgletal er korrekte. Markerer man f.eks. for at være gift/sambeskattet (to), skal begge selvangivelser udfyldes (i det omfang der er noget at udfylde).

Glemmer man nemlig at udfylde B's selvangivelse, når der er markeret for "to" (ægtefæller), får A bl.a. overført skatteværdien af B's personfradrag, hvilket klart nok kan give en forkert skatteberegning.

Hvilket år: Årene 2022 og 2023 kan vælges. Programmet skifter simpelthen alle skatteprocenter, satser og regler ud, når der vælges et nyt år. Man skal altså ikke til at indtaste alle sine indkomster, fradrag mv. én gang til for at få beregnet skatten for det næste år. Det giver en lynhurtig mulighed for at sammenligne skatten i de to år.

Skatteprocenter i kommunerne: Skatteprocenterne for den valgte kommune hentes fra fanebladet "Kommunerne". Her kan man også se grundskyldpromillen i samtlige kommuner.

Man kan også vælge sine helt egne "kommunale" procenter. Det sker nederst I fanebladet "Start". Og det vil naturligvis fremgå på fanebladet "Selvangivelse", at der nu beregnes for en "kommune" med selvvalgte procenter. På den måde kan man hurtigt se, hvad en nedsættelse eller forøgelse af kommuneskatten betyder for ens skat og økonomi.

Alder: Det er vigtigt at notere alderen, eller aldergruppen. Ugifte personer under 18 har f.eks. et lavere personfradrag end dem over 18. Alderen kan også spille en rolle for ejendomsværdiskatten mv.
 

Selvangivelse

Skat på PC indeholder to selvangivelser, og de kan som nævnt optræde som to uafhængige selvangivelser eller to skatteteknisk sammenflettede selvangivelser.

Har man markeret, at man er ugift (én), er alle beregningsformlerne i regnearket skilt ad, og selvangivelserne fungerer som to enkeltstående selvangivelser. Noterer man for gift/sambeskattet (to), er alle formlerne flettet sammen, og alle overførsler mellem de to selvangivelser bliver beregnet.

Selvangivelserne følger simpelthen rubriknumrene i den fra SKAT senest offentliggjorte udvidede selvangivelse, og hele teksten til de enkelte rubriknumre kan ses i noterne.

Personlig indkomst: I indkomstfelterne skrives bruttoindkomsten (AM-grundlaget), hvorefter Skat på PC beregner AM-bidraget og viser indkomsten før og efter AM-bidraget er trukket ud. På beregningssiden (fanebladet "Skatteberegning) kan det ses, hvor meget der alt i alt skal betales i AM-bidrag. Adskiller det sig fra det faktisk betalte, noteres det faktisk betalte i den anviste celle, hvorefter programmet beregner, hvad man skylder eller har til gode.

Ved indkomsten i rubrik 14 (Jubilæumsgratiale mv.) er der en ekstra linie til tingsgave. Dette fordi der ikke betales AM-bidrag af tingsgaver, og programmet derfor skal vide, hvor stor en del af det samlede beløb, der er tingsgaver. Der gives et bundfradrag på 8.000 kr. (som der ikke skal betales skat af) i forbindelse med Jubilæumsgratiale mv., og det finder programmet selvfølgelig alt sammen ud af. I noterne er det forklaret, hvad programmet foretager af særlige beregninger.

Ligningsmæssige fradrag: Ud over befordringsfradrag, faglige kontingenter mv., er jobfradraget et ligningsmæssigt fradrag, der har en skatteværdi på omkring 26 procent (afhængig af hvilken kommune, man beskattes i). Jobfradraget beregnes automatisk, men vær her opmærksom på at få noteret indbetalingerne til pension, da det fra og med 2018 øger grundlaget for beskæftigelses- og jobfradragene.

Befordringsfradraget kan beregnes under fanebladet "Befordring".

Ejendomsværdiskat: Skattestoppet fra 2002 omfatter fortsat et stop for stigninger i ejendomsværdiskatten (i modsætning til ejendomsskatten (grundskylden)), og det sker rent teknisk på følgende måde:

Ejendomsværdiskatten beregnes fortsat af den laveste af følgende ejendomsværdier:
- Den aktuelle ejendomsværdi.
- Ejendomsværdien pr. 1. januar 2002.
- Ejendomsværdien pr. 1. januar 2001 + 5 procent.

Når ejendomsværdierne for de viste år indtastes, finder programmet den laveste værdi og beregner ejendomsværdiskatten ud fra denne. Programmet lægger de 5 procent til 2001-vurderingen, hvorfor man blot skal skrive de rigtige ejendomsværdier i de tre år.

Har du kun SKATs ejendomsværdi for 2001, findes en omregner, der finden den rigtige ejendomsværdi. SKAT lægger nemlig de fem procent på forhånd.

Men husk at indtaste alle tre værdier. Hvis én ejendomsværdi mangler, vil programmet opfatte den som nul og beregne skatten af denne værdi.

Det skal også angives, om ejendommen er købt før 1. juli 1998 eller ej, om det er et parcelhus, en ejerlejlighed mv.

Fordelingen af ejendomsværdiskatten sker ved at tildele A en procent. Noteres procenten 100, vil hele ejendomsværdiskatten blive lagt til A's skat. Noteres en procent på 0, vil hele ejendomsværdiskatten blive lagt til B's skat. Alle procenter kan vælges - der er på forhånd sat 50 procent ind.

Programmet kan beregne ejendomsværdiskatten for fire ejendomme.
 

Boligskat

Fra 2024 er beregningen af ejendomsværdiskatten ændret, ligesom ejendomsskatten (grundskylden), der tidligere blev opkrævet af kommunerne, nu er en del af skattesystemet.

Fanebladet 'Boligskat' har en udførlig beskrivelse af beregningerne af begge skatter.
 

Virksomhed

Har man indtægter ved selvstændig virksomhed, klikkes ind på fanebladet 'Virksomhed', hvor der i toppen af fanebladet vælges hvilken type virksomhedsbeskatning, der ønskes:
  • Ingen virksomhed: Der overføres ikke beregninger til selvangivelsen
  • Alm. regler: Beskatning efter de almindelige skatteregler
  • Kapitalafkast: Beskatning efter reglerne for Kapitalafkastordningen
  • Virksomhed: Beskatning efter reglerne for Virksomhedsordningen
Herefter udfyldes 'Virksomhedsbeløb', der skal udfyldes ligegyldig hvilken beskatningsform, der vælges. Rubriknumrene følger igen den udvidede selvangivelse.

Er der valgt f.eks. 'Virksomhed', scrolles der ned til 'Virksomhedsordningen' og udfylder punkterne her. Der er til alle punkter fyldige noter, der forklarer de enkelte rubrikker eller poster.

Kapitalafkastet er et af rubriknumrene i denne ordning (rubrik 148), og her hjælper programmet med at finde det rigtige beløb, idet der er afsat celler, hvor kapitalafkastgrundlaget indtastes. Programmet tjekker herefter de grænser, grundlaget skal ligge inden for, hvorefter det finder frem til det korrekte kapitalafkast.

Opsparing i virksomheden: En virksomhed vil ofte have nogle år med stor indtjening og andre med mindre overskud eller underskud. Det kan derfor være en stor økonomisk fordel af udnyttte muligheden for at spare op i virksomheden, når indtægterne er store, så man på denne måde fordeler overskuddet over nogle år.

For at hjælpe brugerne til at finde den skattemæssigt mest fordelagtige opsparing i det aktuelle år, har Skat på PC automatisk beregnet det grundlag, der betales topskat af. Og er der mulighed for at spare hele dette beløb op i virksomheden, er det lige præcis topskatten, der fjernes.

Når der spares op i virksomheden, sker der skattemæssigt det, at opsparingen trækkes fra den indkomst, der ellers ville være blevet beskattet. Der skal dog betales en foreløbig skat, men den får man tilbage, når pengene trækkes ud af virksomheden igen.

Skat på PC holder styr på det hele og hjælper brugeren til at nå det rigtige resultat.

Når felterne til rubriknumrene i den valgte ordning er udfyldte, vil tallene fra denne ordning blive ført op i de blå felter i den øverste, højre del af skærmen. Og det er disse tal, der overføres til fanebladet 'Selvangivelse' og derefter til fanebladet 'Skatteberegning'.

Det er derfor afgørende, at der vælges en ordning. Ellers føres der ingen virksomhedstal til beskatning.
 

Skatteberegning

Når selvangivelserne (og evt. virksomhedstallene) er udfyldte, fås et overblik over indkomster, AM-bidrag, fradrag mv. på fanebladet 'Skatteberegning'.

Skatteberegningscellerne giver et detaljeret overblik over de enkelte skattetyper.

Vær opmærksom på, at hvis man f.eks. bor i en dyr kommune og får nedslag i en evt. topskat, så vises den reducerede topskat samt nedslaget særskilt nedenunder i "Nedslag i de viste skatter". Der er to skattelofter, og de er beskrevet i noterne.

Skatteværdien af personfradraget vises ligeledes under "Nedslag i de viste skatter".

Det vises også, om der er overført negativ skattepligtigt indkomst og negativ personlig indkomst mellem ægtefællerne.

Skatten for aktieindkomst er den samlede, dvs. inklusiv den del, der på forhånd er betalt. Det giver det mest sande billede af de samlede skattebetalinger. Den allerede betalte skat af aktieindkomst modregnes så længere nede.

Det beregnes ligeledes automatisk hvor meget, der skulle være betalt i AM-bidrag. Hvis dette beløb afviger fra det, der er indbetalt, så skrives det faktisk betalte beløb i den anviste celle. Differencen mellem det, der er betalt, og det, der burde være betalt, vises som et af de sidste punkter under skatteberegning.

Restskat: Hvis den korrekte restskat skal beregnes, er det naturligvis afgørende, at cellerne til betalte skatter udfyldes. Husk også en evt. restskat fra tidligere år.

Restskatten forhøjes med de angivne procenter. Det er forklaret i noterne, hvordan de er beregnet.

Disponibel indkomst: Programmet foretager en beregning af den disponible indkomst (indkomsten efter skat), der overføres til fanebladet "Budget". I selvangivelsen fra SKAT er lønindkomst, værdi af fri bil, telefon mv. rodet sammen i samme rubrik, hvorfor der er indført linier til at trække værdien af disse personalegoder ud igen. Det er jo ikke penge, der indgår i husholdningen.
 

Forskudsskat

For at lette overblikket er forskudsopgørelsen vist på et særlig faneblad. Her vises forskudsskat for det valgte år, trækprocenten, de skattefri fradrag og betaling af en eventuel B-skat. B-skatten opkræves, hvis A-indkomsten er for lille til at 'klare' den beregnede skat. Det vil f.eks. være tilfældet, hvis der er store kapitalindkomster. Det fremgår også, om A eller B får et frikort.

Hvis der ønskes en ny beregning af trækprocent, fradrag mv. i løbet af året, skal man blot følge anvisninger under "Beregning af nyt skattekort i løbet af året:".
 

Indkomster mv. for A og B

Denne side i regnearket er blot hjælpeside til sammentælling af indkomster mv. Skat på PC er jo er regneark med alle de heraf følgende muligheder for individuelt at indrette sig så smart som muligt.

Har man f.eks. mange indkomster, der beskattes på samme måde, giver det naturligvis et langt bedre overblik at skrive dem op under hinanden på 'Indkomster mv.', lade regnearket finde summen og så linke den til den relevante celle på fanebladet 'Selvangivelse'. Ligeledes med renteindtægter, renteudgifter mv. Det er også det hurtigste, hvis man har mange forskellige indtægter.

Tip! Opret et link fra en celle til en anden - også i et andet regneark. Det gøres således:
• Markér cellen der skal vise indholdet af en anden celle
• klik = (shift + 0)
• gå til den celle, der skal vises
• klik enter.

Herefter vil den første celle altid vise indholdet af den, der er linket til.

Er indkomster mv. opført på denne hjælpeside, kan de også let kopires over i nye versioner af Skat på PC: Markér f.eks. hele fanebladet A (klik i øverste venstre hjørne) / klik copy / gå til det ny regnearks faneblad A (i celle A1) / sæt ind (rediger+sæt ind).
 

Budget

Budget-siden er en hjælp til beregning af hvor meget, der er tilbage til almindeligt forbrug, når skatten og faste udgifter er betalt.

Budgettet er et 12-måneders budget, der automatisk får overført den beregnede disponible indkomst, dvs. indkomsten efter skat. Når en fast udgift noteres i regnearket, vil den blive fratrukket den disponible indkomst, hvorefter der fremkommer det beløb, der er tilbage til forbrug og evt. opsparing. Både for hele året og for den enkelte måned. Navnene på nogle typiske faste udgifter er på forhånd skrevet ind, men de kan naturligvis blot slettes og erstattes af ens egne.
 

Befordring

Det almindelige befordringsfradrag beregnes på siden 'befordring'.

Alle skatteydere i udkantkommunerne får et forhøjet fradrag for de kilometer mellem hjem og arbejde, der ligger ud over 120 kilometer. Det er indarbejdet i programmet, ligesom det fremgår af hjælpeteksten, hvilke kommuner, det drejer sig om.

Det beregnede befordringsfradrag overføres ikke automatisk til selvangivelsen, da det hurtigt bliver noget rod, hvis man eksperimenterer lidt med dette fradrag. Opret evt. selv linket.

Indarbejdet i programmet er også den ekstra forhøjelse af befordringsfradraget, der gives til skatteydere med lavere indkomster.
 

Personalegoder

Har man fået stillet en fri bil til rådighed af ens virksomhed, beskattes værdien af denne ydelse. Det betragtes endda som personlig (løn)indkomst, hvorfor der også skal svares arbejdsmarkedsbidrag af beløbet. Udfyld cellerne på siden og du får en præcis beregning af beløbet.

På siden kan du også se beskatningen af bl.a. 'Fri telefon'.
 

Skattesatser

Under fanebladet 'Skattesatser' vises et overblik over de væsentligste procenter og satser i skattesystemet. Det beskrives også, hvordan skatten beregnes. Satserne for begge år vises. Skat på PC opererer naturligvis med langt flere skattesatser end de viste.
 

Kommunerne

Det sidste faneblad er "Kommunerne", hvor samtlige kommuners skatteprocenter samt grundskyldspromillen kan ses.

Copyright © 2023/2024 MakroData. Alle rettigheder forbeholdes.